صفحه اصلی

برنامه کنفرانس

سخنرانان مدعو

کمیته علمی

کمیته اجرایی

چاپ مقالات

تماس با ما

ثبت نام

پوستر کنفرانس

نقشه دانشگاه

 

Invited Speakers:

Dr Afshin Amini

Prof R. B. Bapat, India

Prof B. Davvaz, Iran

Prof G. Y. Katona, Hungary

Prof K. Khashyarmanesh, Iran

Prof A. D. Maden, Turkey

Prof H. R. Maimani, Iran

Prof G. Omidi, Iran